o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Dubnica v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2005

Zrušené 5/2007
o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Dubnica v znení VZN č. 10/2005
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.