o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole...

Účinné od 01.06.2013

VZN č.6/2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.