o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta Nová Dubnica

Účinné 1/2009
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta Nová Dubnica

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.