o zmene a doplnení VZN č. 10/2009 o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica

Zrušené 5/2010
o zmene a doplnení VZN č. 10/2009 o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.