Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 Mesta Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Nová Dubnica č. 1/2014

o miestnych daniach na území  Mesta Nová Dubnica
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.