Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2017

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 04/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 17.02.2017
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.