Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/A/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/A/2017

 
o doplnení a zmene VZN Mesta Nová Dubnica  č. 5/2014 o  podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

 
Účinné od : 06.05.2017
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.