Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2019

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
o výške príspevku v základnej umeleckej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach 
Účinné od : 01.09.2019
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.