Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2015

o spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní


Účinné od : 26.09.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.