Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2016

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 02/2015 o nakladaní s komunálnimi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

 
Účinné od : 17.02.2017
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.