Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 Mesta Nová Dubnica


VZN č.10/2013

O nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 16.07.2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.