Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2017

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 13/2015 o poplatku  za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 8/2016

 
Účinné od : 01.01.2018
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.