Dnes » 22 / 10
Zajtra » 20 / 10
Pozajtra » 23 / 10
utorok 28. mája 2024 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Štefana Baláža

Mesto Nová Dubnica v zastúpení primátorom mesta, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu 
" riaditeľa Základnej umeleckej školy Štefana Baláža, P.O.Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica
s predpokladaným nástupom 1. júla 2024

Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov 
- bezúhonnosť, 
- zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná spôsobilosť),
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti 
školstva,
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti,
- znalosť práce s PC (Word, Excel),
- znalosti z oblasti ekonomiky výhodou
- osobné a morálne predpoklady 
- požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
- žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní a doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- profesijný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy, 
- súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky:
- platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na zákon č. 138/2019 Z. z.. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných 
rokov a plnenia pracovných úloh od 1 400 EUR.
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- výberovou komisiou je rada školy
- funkčné obdobie riaditeľa/ky školy je päťročné 
- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu 
funkcie riaditeľa/ky

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 24.05. 2024 do 14:00 hod na adresu: 
Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad – sekretariát primátora mesta, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 
v uzatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej umeleckej školy Štefana Baláža, 
P.O.Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica neotvárať“. 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového 
konania najmenej sedem dní pred jeho začatím. 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky. 


 Ing. Peter Marušinec
primátor mesta