Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva.
Uchádzač o pracovného miesto musí byť bezúhonný(á), spĺňať osobnostné a morálne predpoklady 
na požadované miesto, byť odborné spôsobilý, samostatný, flexibilný, vedieť riešiť problémy, ochotný 
učiť sa nové veci a komunikatívny. Ovládať prácu s PC (Microsoft Word, Excel). Na uvedenú pozíciu 
požadujeme vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax minimálne 3 roky v oblasti školstva, znalosť 
legislatívy v oblasti školstva, verejnej služby a ďalších súvisiacich zákonov a predpisov. Pracovná 
pozícia je na skrátený pracovný úväzok (1/4 pracovný úväzok). Predpokladaný termín nástupu 
október 2023.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní musí uchádzať predložiť zoznam dokladov:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • motivačný list,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Brutto mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v závislosti od odbornej praxe. 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 
do 29.9.2023 na adresu:

  1. Mesto Nová Dubnica – Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica (obálku je potrebné 
    označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK, Vedúci Oddelenia školstva“, alebo
  2. e-mailom: msu@novadubnica.sk (do predmetu správy je potrebné uviesť Vedúci oddelenia školstva“. )

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového 
konania najmenej sedem dní pred jeho začatím.


Ing. Peter Marušinec
primátor mesta