Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubni

ca nad Váhom

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňom 09.07.2019
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
so sídlom Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom

Pre viac informácii kliknite TU.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.