Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zberný dvor

Zberný dvor
ZBERNÝ DVOR mesta Nová Dubnica 
Adresa: 
Topoľová 781/5, Nová Dubnica (oproti Hotelu Dynamic) 
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Bašná – vedúca odd. ŽP, MsÚ Nová Dubnica,
tel. 0918/323276, e-mail:basna@novadubnica.sk
 
Otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť : 
od 2. novembra 2024 do 28. februára 2025
 
Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 7:00 – 16:00 hod.
Streda 7:00 – 16:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 16:00 hod.
Piatok 7:00 – 16:00 hod.
Sobota 9:00 – 13:00 hod.

Otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť : 
od 1. marca 2024 do 31. októbra 2024
 
Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 7:00 – 16:00 hod.
Streda 7:00 – 17:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 16:00 hod.
Piatok 7:00 – 16:00 hod.
Sobota 9:00 – 13:00 hod.

Počas sviatkov je samozrejme zberný dvor zatvorený. 
 
 
Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie otváracích hodín. Na zberný dvor vstupujte s dokladom
totožnosti a riaďte sa pokynmi správcov zberného dvora. Na zbernom dvore neodoberáme zmesový
komunálny odpad, ale triedené zložky odpadov – drevo, elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný
odpad, bioodpad, drobný stavebný odpad, plasty, papier, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, pneumatiky
bez diskov, šatstvo a hračky pre charitu.
 
Ďakujeme za pochopenie.

Správcovia zberného dvora:
Darina Vlčková
Správca zberného dvora
0917 442 943

Alojz Gabaj
Správca zberného dvora
0917 442 943
 
Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky odpadov:

Papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, kompozity (tetrapaky) elektroodpad, nebezpečný odpad, šatstvo a textil,
odpad zo zelene, objemný odpad, drevo, opotrebované pneumatiky osobných vozidiel bez diskov, jedlé oleje. 

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať za odplatu, nakoľko v meste Nová Dubnica je zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu. Sadzba poplatku je stanovená v platnom Všeobecne záväznom nariadení
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu –
nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Patrí sem najmä: obkladačky, tehly,
betón, omietky, asfalt, malta, zmiešané stavebné odpady a podobne. Dovezený stavebný odpad sa odváži na
mostovej váhe a na základe skutočne odovzdaného množstva drobného stavebného odpadu zaplatí pôvodca
odpadu v hotovosti určený poplatok. 

Pravidlá: 

 1. Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občianskym preukazom, prípadne iným dokladom,
  potvrdzujúcim totožnosť občana a jeho trvalý pobyt, prípadne dokladom o platení poplatku za odpad v meste
  Nová Dubnica, ak nie je obyvateľom Novej Dubnice ( napr. vlastní tu len nehnuteľnosť).
 2. Odpady ukladať a rozdeľovať podľa pokynov správcu zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu 
  odporúčame odpad doviezť už vytriedený na zložky (plasty, papier, kovy, drevo, murivo...).
 3. Pri návšteve zberného dvora je potrebné chrániť si svoje zdravie a venovať zvýšenú pozornosť pri pohybe 
  na zbernom dvore - či už pešo, alebo vo vozidle – okoloidúcim návštevníkom zberného dvora.
 4. Na zbernom dvore je možné odobrať si pre opätovné použitie niektoré druhy odpadov – funkčný nábytok, 
  knihy, hračky, bicykle a pod., nie je však prípustné bez vedomia správcov zberného dvora zasahovať do
  odpadov, vyťahovať odpad z kontajnerov a podobne. Nie je možné odobrať si nebezpečné druhy odpadov. 
 5. Na zbernom dvore sa neodoberá zmesový komunálny odpad, preto je každý návštevník zberného dvora 
  povinný doviezť odpady buď roztriedené na zložky, alebo pod dohľadom správcu zberného dvora triediť
  a oddelene ukladať jednotlivé zložky komunálnych odpadov.
 6. Na zbernom dvore sa neodoberajú tzv. podnikateľské odpady - t. j. súvisiace s predmetom podnikania firmy 
  (odpad z výroby), len triedené druhy komunálnych odpadov.

Odovzdaním odpadu na zbernom dvore prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku v okolí kontajnerov
a ku krajšiemu vzhľadu mesta.

Kontaktujte nás: 
V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte pracovníkov oddelenia ŽP telefonicky na číslach:
042/4433524 klapka 160,161 alebo 162, mobil: 0918 323 276 

alebo emailové adresy: basna@novadubnica.sk, brindzova@novadubnica.sk, justina.rakova@novadubnica.sk,
prípadne osobne.