Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Infozákon

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 • osobne - na jednotlivých oddeleniach Mestského úradu v Novej Dubnici, Trenčianska 45/41, v dňoch:
  Pondelok 8.00 - 11.45 12.15 - 15.00
  Streda 8.00 - 11.45 12.15 - 17.00
 • písomne - poštou alebo na sekretariáte Mestského úradu v Novej Dubnici, Trenčianska 45/41, v dňoch:
  Pondelok - Štvrtok 08.00 - 15.00
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: msu@novadubnica.sk

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Mestského úradu v Novej Dubnici.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov , podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
Sprístupnenie informácií na žiadosť:

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Nová Dubnica vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo
  odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 • Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní,
  ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody,
  ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Nová Dubnica koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Mestu Nová Dubnica
Právne predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám
 • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na oddelení organizačno - správnom Mestského úradu v Novej Dubnici, č. dverí 1.