Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Štatút mesta Nová Dubnica

[štatút mesta - Nová Dubnica]


Štatút Mesta Nová Dubnica /ďalej len štatút/ upravuje postavenie, právomoci a pôsobnosť orgánov samosprávy Mesta Nová Dubnica, zriaďovanie a právomoci orgánov mestského zastupiteľstva /ďalej len MsZ/, hlasovanie obyvateľov mesta, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie mesta, povinnosti a oprávnenie poslancov, symboly mesta a spôsob udeľovania čestného občianstva mesta, mestských cien a vyznamenania, ako aj postavenie a oprávnenie výboru v mestskej časti.


ČASŤ I.


Čl. 1 Právne postavenie mesta

 1. Zakladacou listinou zo dňa 1. 1. 1957 vydanou KNV v Žiline bola vytvorená obec Nová Dubnica, ktorá bola za mesto vyhlásená dňa 1. 7. 1960.
 2. Mesto Nová Dubnica je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.
 3. Mesto Nová Dubnica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a týmto štatútom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý mu bol zverený.
 4. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.
 5. Mesto Nová Dubnica má právo na svoje mestské symboly.
 6. Mesto Nová Dubnica má právo združovať sa s inými obcami a mestami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Čl. 2 Územie mesta

 1. Územie Mesta Nová Dubnica tvoria tri katastrálne územia: Nová Dubnica, Veľký Kolačín a Malý Kolačín. Veľký Kolačín a Malý Kolačín tvoria mestskú časť Kolačín. Celková plocha časti mesta činí 1 127 ha /hektárov/.

Čl. 2b Označovanie ulíc a číslovanie stavieb

 1. Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
 2. Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.
 3. Platné názvy ulíc sú uvedené v prílohe č. 2.

Čl. 3 Práva a povinnosti obyvateľov mesta

 1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
 2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:
  1. voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánov samosprávy mesta,
  2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta /miestne referendum/,
  3. zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor,
  4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
  5. používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na verejné účely,
  6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby , rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
  7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze
 3. Obyvatelia mesta sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytujú pomoc orgánom mesta.
  V súvislosti s tým sú povinní:
  1. ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta,
  2. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste,
  3. napomáhať udržiavať poriadok v meste,
  4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácií a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.
 4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto:
  1. má na území mesta nehnuteľný majetok a platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  2. je v meste prihlásený na prechodný pobyt,
  3. má čestné občianstvo mesta.
 6. Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).

ČASŤ II.


Čl. 4 Samospráva mesta

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta :

 1. orgánmi mesta,
 2. miestnym referendom,
 3. zhromaždením obyvateľov mesta.

Mesto pri výkone samosprávy najmä:

 1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania ,
 2. zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet ,
 3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov a vykonáva ich správu,
 4. usmerňuje ekonomickú činnosť v meste a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických alebo fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
 5. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína , kultúrnych, športových a ďalších mestských zriadení ,
 6. zabezpečuje verejnoprospešné služby /odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta, správu a údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod./,
 7. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, utvára podmienky na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti, pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú a umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 8. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 9. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
 10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta,
 11. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
 12. organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 13. určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva zamestnancov,
 14. zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 15. vedie kroniku v slovenskom jazyku,
 16. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 17. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 18. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách ,
 19. utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.

Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.


Čl. 5 Miestne referendum

MsZ vyhlási miestne referendum , ak ide o :

 1. zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj zmenu názvu mesta,
 2. odvolanie primátora,
 3. petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.MsZ môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.MsZ vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 tak, aby sa uskutočnilo 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda.Po vyhlásení miestneho referenda MsZ bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia MsZ o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli, ako aj spôsobom v meste obvyklým.Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. MsZ vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.Podrobnosti o organizácii miestneho referenda mesto upraví všeobecne záväzným nariadením.

Čl. 6 Zhromaždenie občanov mesta

Na prerokovanie mestských záležitostí môže MsZ zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.Podmienky zvolávania zhromaždení, práva a povinnosti účastníkov upraví všeobecne záväzné nariadenie.


ČASŤ III.


Čl. 7 Orgány mesta

Orgánmi mesta Nová Dubnica sú:

 1. mestské zastupiteľstvo
 2. primátor

Orgánmi MsZ sú:

 1. mestská rada
 2. komisie
 3. mestská polícia
 4. mestský úrad

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta.

MsZ zriaďuje podľa potreby alebo, ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.


Čl. 8 Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného MsZ.Počet poslancov MsZ určí MsZ v zmysle platných právnych predpisov.MsZ rozhoduje o základných otázkach života mesta Nová Dubnica, najmä je mu vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva , schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
 3. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok ,
 4. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku alebo verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 5. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie jednotlivých oblastí života mesta,
 6. uznášať sa na nariadeniach mesta,
 7. určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
 8. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 9. schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 10. zriaďovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 11. ustanoviť farby mesta a symboly mesta ,
 12. udeľovať čestné občianstvo Mesta Nová Dubnica a mestské ceny,
 13. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich ( riaditeľov), zakladať, zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 14. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť mesta v združeniach /regionálnych, územných a pod./ ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 15. vyhlásiť miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mestá a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 16. rozhodovať o pomenúvaní ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev /v súčinnosti s príslušnou mestskou časťou/ v súlade s platnou právnou úpravou,
 17. vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti alebo vykonať iné zmeny ich hraníc za podmienok uvedených v zákone,
 18. rozhodovať o zriadení výboru v mestskej časti a vymedzení mu oprávnení a povinností,
 19. rozhodovať o ďalších dôležitých veciach v samostatnej pôsobnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení, týmto štatútom a osobitnými predpismi.

MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia MsZ aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie MsZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ podľa prvej vety, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený MsZ. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie MsZ, vedie ho ten, kto ho zvolal.

MsZ rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak MsZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá nové zasadnutie , ktoré sa uskutoční do 14 dní.Rokovania MsZ sú zásadne verejné. Návrh programu zasadnutia MsZ sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta aspoň tri dni pred zasadnutím MsZ. Vyhlásiť rokovanie MsZ za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú

informácie alebo veci, chránené podľa osobitných zákonov.

Podrobné pravidlá rokovania MsZ upravuje rokovací poriadok MsZ.


Čl. 9 Primátor mesta

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.Primátor menuje a odvoláva prednostu mestského úradu.Primátor vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok MsÚ a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje MsZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku MsÚ.Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.V daňových veciach je štatutárnym zástupcom mesta ako správcu dane.Primátor mesta:

 1. zvoláva a vedie zasadnutie MsZ a mestskej rady /ďalej MsR/ ak zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva mestskú správu,
 3. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené MsZ,
 4. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 5. podpisuje nariadenia mesta,
 6. udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach,
 7. schvaľuje podanie žalôb,

Podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mesta.Uschováva mestskú pečať a používa mestské insígnie.Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.Ustanovenie bodu 8 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra .Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak:

 1. poruší nariadenie mesta,
 2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta alebo znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
 3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa odseku 10 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa bodu 10, písm. c). Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta.


Čl. 10 Zástupca primátora

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu. Zástupca môže byť len poslanec. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.Zástupca primátora je členom mestskej rady.Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta.


Čl. 11 Mestská rada

MsR je zložená výlučne z poslancov MsZ.Členov MsR volí a odvoláva MsZ.Členovia MsR sa volia na celé funkčné obdobie. Možno ich však kedykoľvek odvolať.Počet členov MsR tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ.V zložení MsR sa prihliada na zastúpenie politických strán a hnutí a nezávislých poslancov v MsZ.MsR rokuje v zbore – je kolektívnym orgánom.Schádza sa podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace.MsR plní funkcie :

vo vzťahu k MsZ - iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom, vo vzťahu k primátorovi – poradným orgánom.

MsR najmä:

 1. rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ a organizuje prípravu podkladov na rokovanie MsZ,
 2. zaoberá sa bežnými vecami správy mesta, pričom nemôže zasahovať do výhradnej rozhodovacej právomoci MsZ a primátora,
 3. podáva svoje stanoviská a odporúčania MsZ a primátorovi,
 4. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia MsZ a primátora.

Zasadnutia MsR zvoláva a vedie primátor. Uznesenie MsR podpisuje primátor. Zástupca primátora vedie zasadnutie MsR vtedy, keď zastupuje primátora.


Čl. 12 Komisie

MsZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z obyvateľov mesta zvolených MsZ. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzuje MsZ.Komisie najmä:

 1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným MsR a MsZ, ako aj k návrhom zámerov celomestského charakteru,
 2. pripravujú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta pre MsR a MsZ,
 3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení MsZ, dodržiavania nariadení, riešenia pripomienok, sťažností a petícií občanov mesta.

Komisie nemajú rozhodovacie právomoci.Rozsah úloh a rokovania komisie podrobne upravujú Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií a Rokovací poriadok komisií, ktorý schvaľuje MsZ.


Čl. 13 Mestský úrad

Mestský úrad /ďalej len MsÚ/ je výkonným orgánom MsZ a primátora mesta. Je zložený zo zamestnancov mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné veci MsZ a primátora, MsR, komisií MsZ, ako aj ďalších orgánov zriadených MsZ.Prácu mestského úradu riadi primátor mesta.Mestský úrad:

 1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a MsZ a je podateľňou a výpravňou písomností
 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ, MsR a komisií MsZ,
 3. vypracúva písomné vyhodnotenia rozhodnutí mesta,
 4. vykonáva nariadenia, uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta.

Ďalšie náležitosti najmä organizačné členenie a náplň činnosti jednotlivých oddelení a náplne práce jednotlivých zamestnancov, štruktúru úradu, zásady riadenia a vzájomné vzťahy medzi jednotlivými oddeleniami a útvarmi MsÚ upravuje Organizačný poriadok MsÚ.Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov mesta upravuje pracovný poriadok zamestnancov mesta.


Čl. 14 Prednosta mestského úradu

Prednosta MsÚ je zamestnanec mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.Prednosta MsÚ plní najmä nasledovné úlohy:

 1. vedie a organizuje prácu MsÚ,
 2. podpisuje zápisnice zo zasadnutí MsZ /spolu s primátorom/,
 3. zúčastňuje sa zasadnutí MsZ a MsR s hlasom poradným,
 4. plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov mesta a vnútornej a hospodárskej správy MsÚ,
 5. za svoju činnosť zodpovedá primátorovi,
 6. zostavuje návrh rozpočtu MsÚ, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
 7. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie MsÚ, jeho zariadení a pracovísk, podliehajúcich MsÚ a stará sa o ich údržbu,
 8. stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
 9. organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti s primátorom riadiace práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia,
 10. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia MsZ a primátora.

Čl. 15 Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je zamestnancom Mesta Nová Dubnica a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

a) mestský úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku ,osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné

finančné výpomoci, nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór najmä:

 1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení v zmysle zák. o obecnom zriadení,
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.


Čl. 16 Mestská polícia

Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta zriadený MsZ. Riadi ho náčelník , ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva MsZ. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

Mestská polícia najmä:

 1. zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 2. spolupôsobí s príslušným útvarom Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku obyvateľov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iné zabezpečovacie systémy (pulty centrálnej ochrany),
 3. dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 4. dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 5. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia MsZ a rozhodnutia primátora ,
 6. f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami,
 7. objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 8. oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 9. plní úlohy na úseku prevencie .

Činnosť mestskej polície podrobne upravuje Štatút mestskej polície.

Čl. 16a Mestský právnik

Mestský právnik vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy o poskytovaní odbornej právnej pomoci .Je priamo podriadený primátorovi mesta a jemu zodpovedá za plnenie pridelených úloh.Mestský právnik najmä:

 1. spolupracuje pri vypracovávaní všetkých zmlúv medzi mestom Nová Dubnica a fyzickými a právnickými osobami,
 2. poskytuje právne poradenstvo a konzultácie oddeleniam MsÚ pri riešení právnych problémov v kompetencii mesta,
 3. spisuje návrhy a podania na súdy, prípadne iné štátne orgány,
 4. zastupuje mesto pred týmito orgánmi,
 5. vymáha pohľadávky mesta prostredníctvom súdu a súdneho exekútora,
 6. spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení.

Čl. 16b Mestská príspevková organizácia

Mestská príspevková organizácia Bytový podnik m.p.o. Nová Dubnica je organizácia, ktorá je rozpočtovaná v mestskom rozpočte.Riadi ju riaditeľ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zriaďovateľovi.M.p.o. najmä:

 1. vykonáva správu všetkých bytových a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mesta,
 2. vykonáva správu ostatných bytových priestorov, o ktorých správu ju požiadali vlastníci bytov,
 3. vykonáva správu ďalších budov v majetku mesta na základe zmlúv,
 4. zabezpečuje riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je spojené so správou bytových priestorov,
 5. zabezpečuje opravy a revízie spravovaného majetku,
 6. zabezpečuje opravy a odstránenie chýb a nedostatkov, ktoré bránia riadnemu využívaniu nebytového priestoru,
 7. dohliada, aby bol nebytový priestor počas trvania nájmu užívaný v stave, spôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie,
 8. zabezpečuje náklady na opravu a údržbu nebytového priestoru,
 9. zabezpečuje riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené,
 10. zabezpečuje a kontroluje hospodárne využívanie spravovaného majetku a nakladanie s týmto majetkom,
 11. zveľaďuje spravovaný majetok mesta a sleduje účelnosť jeho využitia,
 12. vedie, aktualizuje a archivuje dokumentáciu nájomných bytov,
 13. dohliada na prevedenie rozsahu práv na podnájomníka,
 14. preveruje náležitosti prenechania nájomcom do užívania NP inej osobe, pripravuje stanoviská k súhlasu obce na prenechanie nájmu, dohliada na prevedenie rozsahu práv na podnájomníka,
 15. vyhotovuje nájomné zmluvy na užívanie nebytových priestorov,
 16. prerokováva a preveruje náležitosti zľavy z nájomného,
 17. zabezpečuje vypratanie nebytového priestoru, sleduje úhrady nájomného a zálohové platby služieb spojených s užívaním NP a tieto zúčtováva za príslušný kalendárny rok,
 18. preveruje náležitosti dodatkov k nájomnej zmluve, dohliada na riadne užívanie NP,
 19. vyhotovuje návrhy kúpnych a predajných zmlúv na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v ktorých vykonáva správu a podáva návrhy na vklad do katastra nehnuteľností,
 20. ymáha pohľadávky, ktoré vznikli z nájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
 21. prerokováva účel nájmu, protokolárne a vecne odovzdáva nájomcovi nebytový priestor a bytový priestor,
 22. osobne sa zúčastňuje odpisov meračov energií,
 23. zodpovedá za kontrolu mesačných faktúr za dodávku energií.

Čl. 16c Mestské rozpočtové organizácie

Mestská rozpočtová organizácia je právnická osoba, ktorá je napojená na mestský rozpočet /Základná škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Materská škola, Domov dôchodcov/.Riaditeľ mestskej rozpočtovej organizácie je štatutárny orgán, ktorý je priamo podriadený primátorovi a jemu za plnenie pridelených úloh zodpovedá.

Článok 16d Spoločný školský úrad

Mesto Nová Dubnica má na základe zmluvy spoločný školský úrad s Mestom Dubnica nad Váhom.Mesto ako školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle príslušných ustanovení §§ 6 a 7 zákona 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve najmä nasledovné činnosti:

 1. výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 2. kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,
 3. vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok; organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko- organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo,
 4. poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti školstva Mesto pri výkone samosprávnych činností v oblasti školstva

Mesto Nová Dubnica pri prenesenom výkone štátnej správy a pri výkone samosprávy vykonáva v súlade s §§ 6 a 8 zákona 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve školstve najmä nasledovné činnosti:

Zrušuje a zriaďuje

 1. základné školy podľa siete
 2. základné umelecké školy,
 3. materské školy,
 4. školské kluby detí,
 5. centrá voľného času,
 6. zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,

Vytvára podmienky na

 1. výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
 2. plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
 3. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 4. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.Vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom

 1. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 a v oblasti školského stravovania,
 2. kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
 3. vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 4. poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
 5. poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
 6. môže na základe dohody vykonávať administratívno - technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
 7. vedie personálnu agendu riaditeľov,
 8. spolupracuje s inými orgánmi a inštitúciami v oblasti školstva,
 9. prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.

Zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pre školy a pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.Poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej základnej škole a školského zariadenia.Vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno- vzdelávacieho procesu zabezpečuje:

 1. priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
 2. didaktickú techniku používanú vo výchovno- vzdelávacom procese,
 3. finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie,
 4. investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

Zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.Prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä

 1. koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
 2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 3. personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
 4. požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
 5. správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo školskom zariadení.

Vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.

Článok 16f) Architekt mesta

Architekt mesta poskytuje konzultácie občanom mesta, fyzickým a právnickým osobám v nasledovných oblastiach:

 1. v oblasti urbanizmu a architektúry mesta Nová Dubnica
 2. v oblasti schválených a vypracovaných ÚPD a ÚPP
 3. v oblasti ochrany a podpory architektúry v mesta

Architekt mesta sa zúčastňuje na rokovaniach, týkajúcich sa spracovania ÚPD a ÚPP a ich zmien a doplnkov. Na rokovaniach týkajúcich sa spracovania ďalších strategických dokumentov sa zúčastňuje podľa pokynov primátora mesta.Architekt mesta pripravuje interné odborné stanoviská ku konaniam v zmysle preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.Architekt mesta pripravuje odborné stanoviská mesta k pripravovaným ÚPD a ÚPP ( včítane zmien a doplnkov) k pripravovaným zámerom investorov, koncepciám, štúdiám a pod.


Časť IV.


Čl. 17 Majetok mesta

Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon

samosprávy mesta.

Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely , najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.Nakladanie s majetkom mesta podrobne upravujú Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica.


Čl. 18 Financovanie mesta

Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov.Vlastné príjmy sú:

 1. príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania,
 2. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
 3. podiely na daniach v správe štátu,
 4. výnosy z pokút uložených za priestupky,
 5. iné príjmy.

Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.Na plnenie rozvojového programu alebo na splnenie inej úlohy, na ktorej má záujem štát, môže mesto dostať štátnu dotáciu .Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.Na plnenie svojich úloh si môže mesto zriadiť aj mimorozpočtové peňažné fondy.


Čl. 19 Rozpočet mesta

Rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta. Zostavuje sa každoročne , najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom a je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na našom území.Rozpočet mesta, jeho zmeny a kontrolu jeho čerpania schvaľuje MsZ.Pred schválením musí byť rozpočet mesta zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta k verejnej diskusii. To isté platí aj o záverečnom účte, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky .Prebytok rozpočtu mesta neprepadá , ale je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ktoré mesto má. O použití prebytku rozpočtu alebo spôsobe vysporiadania schodku rozhoduje MsZ pri prerokovávaní záverečného účtu.Mesto vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku schvaľuje MsZ a overuje audítor.


Čl. 20 Rozpočtové provizórium mesta

 1. Ak nie je rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia mestského rozpočtu rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení v MsZ.

Čl. 21 Záverečný účet

Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu . Finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahoch k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, k rozpočtu vyšších územných celkov. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku spolu so záverečným účtom najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka ho prerokovať v MsZ.


ČASŤ V.


Čl. 22 Postavenie výboru mestskej časti Kolačín

MsZ zriaďuje výbor pre mestskú časť Kolačín s vlastným katastrálnym územím, ktoré tvorí Veľký Kolačín a Malý Kolačín.Členmi výboru sú všetci poslanci MsZ zvolení v mestskej časti. Na zasadnutí občianskeho výboru sa zúčastňujú s hlasom poradným členovia komisií pri MsZ a členovia spoločenských organizácií pôsobiacich na území mestskej časti.Na čele výboru je predseda, ktorý musí byť poslancom MsZ za mestskú časť, a ktorého ako i podpredsedu volí výbor.Výbor v mestskej časti reprezentuje obyvateľov mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. Dôležité

rozhodnutia týkajúce sa mestskej časti, najmä zmeny jej katastrálneho územia, zmeny územného plánu mesta, týkajúce sa mestskej časti a zmeny názvu mestskej časti možno vykonať iba so súhlasom výboru.

Za účelom zabezpečenia koordinácie činnosti výboru s orgánmi mesta môže MsZ uvoľniť poslanca pre výkon funkcie zvoleného MsZ za mestskú časť. Uvoľnenie poslanca a konkrétny návrh osoby poslanca predkladá primátor mesta na základe návrhu výboru mestskej časti.


Čl. 23 Oprávnenia a povinnosti výboru

Výbor pri výkone samosprávy mesta najmä:

 1. oboznamuje občanov s rozhodnutiami a uzneseniami orgánov mesta ,
 2. zabezpečuje úlohy zverené mu orgánmi mesta,
 3. dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta v mestskej časti /napr. požiarna zbrojnica, kultúrny dom, knižnica, športoviská/,
 4. predkladá požiadavky a návrhy občanov mestskej časti,
 5. organizuje dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti,
 6. je spoluorganizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti,
 7. spolupracuje s mestskou políciou, s organizáciami zabezpečujúcimi údržbu komunikácií v mestskej časti, údržba verejného osvetlenia, vývoz odpadu a pod.,
 8. dohliada na ochranu vodných zdrojov, lesných porastov a životného prostredia.

Výbor nemá právnu subjektivitu, vlastný rozpočet, ani právo rozhodovať vo veciach štátnej správy.Výbor spolupracuje s komisiami MsZ najmä pri zabezpečovaní a riešení úloh týkajúcich sa mestskej časti.Právo ukladať výboru konkrétne úlohy má len MsZ.


ČASŤ VI.


Čl. 24 Symboly mesta

MsZ ustanovuje farby mesta a symboly mesta.Symbolmi mesta sú:

 1. mestský erb
 2. mestská vlajka
 3. mestská pečať
 4. mestská znelka

Farbami mesta Nová Dubnica sú ustanovené červená farba a žltá farba.Z mestských symbolov je vytvorená štandarda primátora a nasledovné mestské zástavy: krátka zástava, koruhva mesta, znaková zástava, kombinovaná koruhva mesta.Podrobné vyobrazenie symbolov mesta tvorí prílohu tohto štatútu.Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť MsZ a úradnú miestnosť primátora mesta.


Čl. 25 Erb Mesta Nová Dubnica

1. Erb Mesta Nová Dubnica bol schválený uznesením PZ MsNV č. 16/87 z 27. 8. 1987. Pozostáva z červeného štítu a z troch zlatých dubových listov. Mestský erb je umiestnený na štíte v neskorogotickom slohu. Použitie mestského erbu je viazané na súhlas primátora.

Mestský erb sa používa spravidla:

 1. na pečatidle mesta,
 2. na insígniách primátora,
 3. na listinách o udelení čestného občianstva mesta, prípadne iných uznaniach mesta,
 4. na budovách a objektoch mesta, vrátane sídla mestského úradu,
 5. na označenie územia,
 6. v rokovacích miestnostiach orgánov mesta, v obradných sieňach, prípadne v kancelárskych priestoroch MsÚ, mestskej polície, mestského požiarneho zboru a pod.,
 7. na preukazoch poslancov MsZ a zamestnancov mesta,
 8. na rovnošatách mestskej polície a mestského požiarneho zboru,
 9. na označenie vozidiel MsP a mestského požiarneho zboru
 10. na veciach slúžiacich na propagáciu mesta.

Čl. 26 Vlajka Mesta Nová Dubnica

Z mestskej vlajky je vytvorená mestská zástava. Mestská vlajka sa skladá zo šiestich pruhov - tri žlté a tri červené a tieto sa navzájom striedajú. Začínajúci pruh je žltý. Mestská zástava a vlajka má obdĺžnikový tvar ukončený zostrihom tzv. lastovičím chvostom siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky. Pomer strán zástavy a vlajky je 2 : 3.Mestská zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom. Mestská vlajka sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, čím sa odlišuje od mestskej zástavy.Zástavu a vlajku mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru.Mestská zástava a vlajka sa môže používať aj vo verejných sprievodoch. Výzvu na slávnostnú výzdobu mesta zástavami a vlajkami pri slávnostných príležitostiach vydáva primátor.Mestská zástava alebo vlajka je trvalo umiestnená na budove Mestského úradu v Novej Dubnici. Používanie mestskej zástavy alebo mestskej vlajky pri slávnostných príležitostiach tretím osobám povoľuje primátor mesta. Primátor mesta si v povolení určí spôsob, lehotu, rozsah a ostatné podmienky používania.Štandarda primátora má obdĺžnikový tvar /rovnako ako zástava/ v strede s erbom mesta a je olemovaná

žltočerveným lemom v mestských farbách. Vyobrazenie štandardy primátora je obsiahnuté v štatúte mesta a tvorí prílohu č. 1

Štandarda primátora sa používa pri slávnostných príležitostiach, pri ktorých vystupuje primátor mesta ako predstaviteľ mesta /napr. pri slávnostnom zasadnutí MsZ a MsR, prijatie zahraničnej delegácie, a pod./.

Pečať Mesta Nová Dubnica

Pečať Mesta Nová Dubnica je spravidla tvorená erbom mesta s kruhopisom „Mesto Nová Dubnica ". Mestská pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach, napr. udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov.


Čl. 27 Mestská znelka

Znelku mesta tvorí skladba, ktorú skomponoval hudobný pedagóg Štefan Baláž v roku 1982 a venoval ju Mestu Nová Dubnica pri príležitosti 30. výročia mesta.Znelka mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach ako napr.mestské oslavy, slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, prijatie významných osôb a pod.Notová partitúra znelky mesta tvorí prílohu č.3.


Čl. 28 Zaobchádzanie so symbolmi Mesta Nová Dubnica

Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mesta a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. Zakázané je používanie symbolov mesta, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané alebo, ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom.Podrobnejšie ustanovenia o používaní a ochrane mestských symbolov upraví osobitné všeobecne záväzné nariadenie.


Čl. 29 Čestné občianstvo Mesta Nová Dubnica

Osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, jeho obyvateľov alebo o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže MsZ udeliť čestné občianstvo mesta Nová Dubnica.O udelení čestného občianstva rozhoduje MsZ na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.O udelení čestného občianstva sa vydáva listina opatrená pečaťou mesta, ktorú podpisuje primátor.

Odovzdanie listiny poctenému vykoná primátor slávnostným spôsobom /napr. na mimoriadnom zasadnutí MsZ/.

MsZ môže udelené čestné občianstvo mesta odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný.Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posudzuje komisia zriadená na tento účel.


Čl. 30 Cena Mesta Nová Dubnica

Cena mesta sa udeľuje za:

 1. vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 2. činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 3. činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta.

O udelení ceny mesta sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a je opatrená pečaťou mesta.Cenu mesta udeľuje MsZ na návrh primátora, MsR, prípadne komisií MsZ. Návrh musí byť odôvodnený a odporučený Komisiou zriadenou pre tento účel.Odovzdanie ceny vykoná primátor slávnostným spôsobom.


Čl. 31 Cena primátora Mesta Nová Dubnica

Cenu primátora mesta udeľuje primátor osobám a kolektívom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.Cenou primátora možno podporiť rôzne športové a kultúrne podujatia poriadané na území mesta.Cenu primátora tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli MsZ.

Kronika Mesta Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica vedie kroniku v slovenskom jazyku.Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko- politický a hospodársky vývoja mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú mestské spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia /fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod./.Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého určuje primátor.Jednotlivé ročné zápisy do kroniky prerokuje komisia kultúry, školstva a mládeže /spravidla v prvom polroku za predchádzajúci kalendárny rok/a predloží informáciu mestskej rade.


Čl. 32 Pamätná kniha mesta

Návštevy významných osobností na území mesta a rôzne spoločenské udalosti na území mesta ( napr. slávnostné zasadnutia MsZ, sobáše, uvítania detí do života) dokumentuje pamätná kniha mesta. Jednotlivé záznamy do pamätnej knihy zabezpečuje príslušná organizačná zložka mestského úradu.


ČASŤ VII.


Čl. 33 Povinnosti a oprávnenia poslancov

Poslanec MsZ je povinný najmä:

 1. zložiť sľub na prvom zasadnutí MsZ, ktorého sa zúčastní,
 2. zúčastňovať sa na zasadnutí MsZ a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 3. dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok MsZ a zásady odmeňovania poslancov,
 4. obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov.

Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zaniká aj vtedy, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach MsZ.

Mandát poslanca MsZ zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa bolo urobené písomne a doručené MsÚ alebo bolo urobené na rokovaní MsZ ústne do zápisnice. Mandát poslanca zaniká aj právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin , ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti MsZ.Poslanec je oprávnený najmä:

 1. predkladať MsZ i ostatným orgánom návrhy, podnety a pripomienky,
 2. interpelovať primátora a členov MsR vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 3. požadovať od subjektov zriadených mestom vysvetlenia vo veciach, týkajúcich sa ich činnosti,
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré v meste vykonávajú podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
 5. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta ,
 6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Čl. 34 Poslanecké náhrady

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu.Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.


Čl. 35 Poslanecké kluby

1. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

ČASŤ VIII.

Spoločné ustanovenia


viac...