Dnes » 7 / 1
Zajtra » 2 / 1
Pozajtra » 2 / 1
štvrtok 2. decembra 2021 - Meniny má Bibiána
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zabezpečuje a riadi Mesto Nová Dubnica, 
ktorému táto povinnosť vyplýva z platného zákona o odpadoch. Podrobnosti o tom, ako sa nakladá s jednotlivými 
zložkami komunálnych odpadov, sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Nová Dubnica 
o nakladaní s odpadmi, ktoré je zverejnené na webstránke mesta. Vývozca odpadu na území mesta - spoločnosť 
TEKOS Nová Dubnica s.r.o. vykonáva vývoz zmesového odpadu, ako aj triedených zložiek odpadu na základe 
zmluvy s mestom. Mesto prevádzkuje zberný dvor, na ktorom sa vykonáva zber a dotrieďovanie triedených zložiek 
odpadu. Na zbernom dvore môžu obyvatelia mesta a platcovia poplatku za odpad v našom meste odovzdávať zložky 
komunálnych odpadov - bezplatne. Za úhradu sa odovzdáva drobný stavebný odpad. 

Potrebujete zistiť informácie o nakladaní s odpadmi, vymeniť poškodenú nádobu na odpad, nahlásiť čiernu skládku, 
či Vám nebola vyvezená nádoba? 

Kontaktujte oddelenie životného prostredia:

Mgr. Katarína Bašná basna@novadubnica.sk 042/4433484 kl. 160 / 0918323276
Ing. Andrea Závodská zavodska@novadubnica.sk 042/4433484 kl. 161
Ing. Dušana Brezinová dusana.brezinova@novadubnica.sk

042/4433484 kl. 162


Otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť:od. 02.11.2021 do 28.02.2022

Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 7.00 - 16.00
Streda 7.00 - 16.00
Štvrtok 7.00 - 16.00
Piatok 7.00 - 16.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nedeľa ZATVORENÉ


Na zberný dvor vstupujte s dokladom totožnosti a riaďte sa pokynmi správcov zberného dvora. Na zbernom dvore 

neodoberáme zmesový komunálny odpad, ale triedené zložky odpadov – drevo, elektroodpad, nebezpečný odpad, 
objemný odpad, bioodpad, drobný stavebný odpad, plasty, papier, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, pneumatiky bez 
diskov, šatstvo a hračky pre charitu.