Dnes » 24 / 12
Zajtra » 23 / 12
Pozajtra » 21 / 12
sobota 10. júna 2023 - Meniny má Margaréta
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Strategické dokumenty

Hlavným cieľom je prispieť k vyváženému regionálnemu rozvoju prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti mesta Nová Dubnica vypracovaním aktualizácie Územného plánu mesta Žarnovica (ÚPN) a Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová DUbnica (PHSR) v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca a v kvalite zodpovedajúcej štandardom Európskej únie.

Špecifickými cieľmi projektu prostredníctvom vypracovania hlavných strategických dokumentov mesta Nová Dubnica sú:
- zlepšenie stavu mestského majetku a technickej infraštruktúry mesta,
- zlepšenie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania,
- vytvorenie podmienok pre rast kvality služieb,
- pripravenie v súčasnosti nevyužívaného územia pre ďalší rozvoj,
- využitie prírodného a kultúrneho potenciálu pre ďalší rozvoj regiónu,
- zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok mesta,


Plánovanými výstupmi sú dokumenty územného a regionálneho rozvoja:

Aktualizácia Územného plánu mesta Nová Dubnica
Problémy s organizáciou územia (zmena funkčného využitia územia v centrálnej mestskej zóne, rozšírenie územia intravilánu pre výstavbu bytov, využívanie alternatívnych zdrojov energie v tepelnom hospodárstve mesta, výstavby priemyselného parku, atď.) vyvolali potrebu aktualizácie územného plánu mesta.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Dubnica
V rámci implementácie projektu bude spracovaný strednodobý programový dokument - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Nová Dubnica na obdobie 2007 - 2013. PHSR bude vypracovaný v zmysle Zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Program bude previazaný so sektorovými operačnými programami prioritných odvetví rezortov v rámci Národného strategického referenčného rámca SR ako aj s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta bude zmapovať sociálno-ekonomickú a priestorovú štruktúru mesta a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť strednodobý programový dokument na podporu regionálneho rozvoja.

Interaktívny spôsob tvorby stratégie, ktorý bude pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Dubnica použitý, umožní zohľadniť potreby a požiadavky rôznych skupín obyvateľstva. Na vypracovaní tohto dokumentu budú participovať všetky zainteresované strany mesta a regiónu: miestna samospráva, štátna správa, miestni podnikatelia, organizácie tretieho sektora, aktéri služieb a kultúrneho života. Cieľom bude zaangažovať čo najviac občanov do tvorby návrhov, vízií, do rozhodovacieho procesu, a následne vytvoriť cestu k riešeniu problémov.