Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Rozpočet mesta

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok.
Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie
rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania.
Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí,
ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a 
kontrolu ich dodržiavania.
Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov.
Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.