Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 30 / 16
streda 17. júla 2024 - Meniny má Bohuslav
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát ochrany prírody, vôd a ovzdušia

 • je účastníkom konania vo veciach vydania súhlasu, alebo povolenia vodohospodárskeho orgánu,
 • upravuje všeobecné používanie povrchových vôd, ak ide o drobnú potrebu,
 • upravuje zásobovanie pitnou vodou,
 • povoľuje odber a iné používanie povrchových vôd a podzemných vôd pre potreby občanov (domácností),
 • povoľuje stavby na odvodňovanie pozemkov do 5 ha,
 • rozhoduje v prípadoch, v ktorých je príslušný povoľovať vodohospodárske dielo,
 • rozhoduje v sporoch o zriadení, alebo zrušení prípojky, ak nejde o vodohospodárske dielo,
 • určuje na návrh správcu vodného toku zátopové územia pri drobných vodných tokoch,
 • vyjadruje sa k novým podnikateľským aktivitám v pásme hygienickej ochrany zdrojov,
 • kontroluje a zabezpečuje, aby na území PHO vodných zdrojov nevznikali nelegálne skládky odpadu,
 • získava informácie o zdrojoch znečistenia ovzdušia v meste a presadzuje kroky ku zníženiu ich škodlivých vplyvov na území mesta,
 • dáva súhlas na umiestňovanie, povoľovanie stavieb, a prevádzku malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • rozhoduje o výške poplatku prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia,
 • ukladá prevádzkovateľom, ktorí si neplnia povinnosti opatrenia na odstránenie zistených závad,
 • ukladá prevádzkovateľom za porušenie právnych povinností pokuty,
 • zabezpečuje informovanosť obyvateľstva o stave ovzdušia,
 • zabezpečuje vydanie VZN o ovzduší,
 • spolupracuje s odd. organizačno-správnym na príprave, príp. aktualizácii dokumentácie ochrany obyvateľstva pred povodňami,
 • spolupracuje s komisiou životného prostredia, ekológie a verejného poriadku,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu,prednostu a vedúceho oddelenia